Thống kê chung

Tổng khách hàng 1
Lưu trữ data
Data VOD
Data Live (HLS)
Băng thông thường
Băng thông P2P

Thống kê theo khách hàng

ID Tên khách hàng Tài khoản Khóa bí mật Lưu trữ data Băng thông thường Băng thông P2P
1 VideoHub 62 4Dj2NPh^&@Cvx2#y 1099,51 TB 198,23 GB 12,81 GB