Quản lý khách hàng

ID Tên khách hàng Tài khoản Khóa bí mật Lưu trữ data Băng thông thường Băng thông P2P
1 VideoHub 62 4Dj2NPh^&@Cvx2#y 1099,51 TB 197,17 GB 12,71 GB